Nieuwe effectentaks goedgekeurd door parlement

De taks op effectenrekening is van toepassing op natuurlijk personen en rechtspersonen.

Nieuwe effectentaks goedgekeurd door parlement

De taks op effectenrekening is van toepassing op natuurlijk personen en rechtspersonen. Voor wat de Belgische inwoners betreft, worden zowel Belgische als buitenlandse effectenrekeningen geviseerd. Het gaat om effectenrekeningen waarop financiële instrumenten met een gemiddelde belastbare waarde van meer dan € 1.000.000 staan. Onder ‘financiële instrumenten’ verstaat men onder meer aandelen, obligaties en opties. De berekening van de gemiddelde belastbare waarde houdt geen rekening met o.m. het aantal titularissen. Op een effectenrekening van € 1.250.000 aangehouden door 5 titularissen, zal de effectentaks dus van toepassing zijn, ook al hebben de titularissen elk maar recht op € 250.000.

Er wordt een taks geheven van 0,15% op jaarbasis, op de gemiddelde belastbare waarde van de effectenrekening tijdens een referentieperiode die loopt van 1 oktober tot 30 september. De eerste referentieperiode zal aanvangen op de dag van inwerkingtreding van de desbetreffende wet en eindigt op 30.09.2021. In principe gaat de Belgische tussenpersoon (financiële instelling, verzekeringsmaatschappij, enz.) over tot inhouding, aangifte en betaling van de taks. In bepaalde gevallen moet de titularis van de effectenrekening echter zelf overgaan tot aangifte en betaling van de taks. De indieningstermijn van deze aangifte is dezelfde als die geldt voor de indiening van de aangifte in de personenbelasting, door een belastingplichtige zelf, via MyMinfin. De taks moet in dat geval uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het einde van de referentieperiode betaald worden (31.08.2022 voor de eerste referentieperiode die eindigt op 30.09.2021).